CSR

ODPOWIEDZIALNY BIZNES

Misją firmy jest przywrócenie światu dorosłych osób z autyzmem, poprzez stworzenie im warunków do godnej pracy, zgodnej z ich predyspozycjami i zainteresowaniami. Wypracowywany zysk z działalności spółki przeznaczany jest na terapię osób z autyzmem.

Misja firmy Dalej Razem sp. z o.o.

 


Jesteśmy przedsiębiorstwem społecznym, czyli takim podmiotem gospodarczym, który poza dostarczaniem dobrej jakości produktów i usług oraz generowaniem zysku jest nastawiony przede wszystkim na dokonanie pozytywnej zmiany społecznej. Robimy to m.in. zatrudniając osoby, którym trudno odnaleźć się na rynku pracy, przeznaczając zysk na swoją społecznie użyteczną działalność lub dostarczając produktów społecznie odpowiedzialnych.

 Posiadamy certyfikat "Zakup Prospołeczny" jako pierwsza firma w woj. lubuskim. 

Dalej Razem sp. z o.o. zostało wyróżnione wpisem w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2013. Dobre praktyki”. Wyróżnienie dotyczy dobrej praktyki dotyczącej zatrudniania osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. W 2016 roku zostaliśmy umieszczeni w raporcie jak "praktyka wieloletnia".
„Odpowiedzialny biznes w Polsce 2013. Dobre praktyki”
„Odpowiedzialny biznes w Polsce 2016. Dobre praktyki”

Jesteśmy jednym z laureatów konkursu Fundacji Ashoka "Społeczny StartUp" (2015)

Jesteśmy laureatem pierwszej edycji konkursu Lubuski Włącznik - Lider Biznesu Społecznego (2016)

Jesteśmy głównym laureatem ogólnopolskiego konkursu Lodołamacze 2017 w kategorii "Otwarty rynek"Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Dalej Razem Sp. z o.o. na lata 2013-2018

Przedsiębiorstwo Dalej Razem Sp. z o. o. już na etapie samej swojej koncepcji opierało się o założenia wpisujące się w Społeczną Odpowiedzialność Biznesu. Nieodzownie przy każdym kolejnym etapie tworzenia i prowadzenia firmy aspekty CSR musiały być uwzględniane.

Obszar kluczowy CSR – zatrudnienie osób z niepełnosprawnością

Według statystyk w Polsce tylko 1 procent dorosłych osób z autyzmem znajduje zatrudnienie. Zazwyczaj po zakończeniu edukacji szkolnej wypadają na margines życia społecznego. Taka sytuacja zmotywowała nas do podjęcia działań na rzecz zmiany tej sytuacji. Chcemy udowodnić, że osoby niepełnosprawne, w tym osoby z autyzmem mają wielki potencjał również pracowniczy a nadanie mu odpowiedniej wartości jest tożsame z podnoszeniem poczucia wartości i godności osób z autyzmem.

Strategię CSR Spółki budowaliśmy uwzględniając zasady Global Compact. Obszary, które określiliśmy jako nasze priorytety to prawa człowieka i zatrudnienie.

Odpowiednie konwencje to:

  • Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (The Universal Declaration of Human Rights)
  • Deklaracji Fundamentalnych Zasad i Praw w Pracy (The International Labour Organization’s Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work)

W najnowszej wersji wytycznych OECD dla przedsiębiorstw międzynarodowych podkreśla się jak bardzo istotne jest aby przedsiębiorstwa inwestowały w kształcenie kadr przy zapewnieniu równych szans dla kobiet i innych grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, takich jak osoby niskowykwalifikowane czy niepełnosprawne.

Przy tworzeniu strategii CSR bardzo ważny był dialog z interesariuszami w celu odpowiedzi na ich potrzeby. W przypadku kluczowego dla nas obszaru są nimi dorosłe osoby z autyzmem oraz ich rodziny. Właściciel przedsiębiorstwa – Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym „Dalej Razem” jeszcze na etapie projektowania działalności zbierał informacje dotyczące braku odpowiedniego wsparcia terapeutycznego dla dorosłych osób z autyzmem. Często zgłaszano również obawy dotyczące „marnowania” się tych osób, które po zakończeniu edukacji miały niewielkie możliwości dalszej aktywności społecznej .

Jedną z większych trudności na jakie napotykają w pracy osoby z zaburzeniami ze spectrum autyzmu jest mnogość bodźców, relacji społecznych, konieczność szybkiego reagowania na zmianę. Inną, jeszcze większą barierą jest opór ze strony społeczeństwa, które nie widzi w osobach niepełnosprawnych potencjału.

Nasze działania są nastawione na odpowiedź na te problemy.

Chcemy pomagać zarówno jednostkom jak i przyczyniać się do zmiany systemowej, rozumianej jako akceptacja osób z niepełnosprawnością jako pełnowartościowy kapitał pracowniczy.

Obecnie ponad 50% osób zatrudnionych w naszej firmie to osoby niepełnosprawne, w tym aż 12 osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Dalej Razem Sp. z o. o. jest podzielona na 4 działy: poligraficzny, kulinarny, rękodzielniczy oraz multimedialny. Dzięki tak dużego zróżnicowania branż każdemu z naszych niepełnosprawnych pracowników mogliśmy zapewnić zajęcie zgodne z jego predyspozycjami i zainteresowaniami.

Przedsiębiorstwo udało się otworzyć przy wsparciu Fundacji Vellux z Danii. Dofinansowanie umożliwiło nam wyremontowanie pomieszczeń i zakupienie wyposażenia firmy. Projekt zakłada dofinansowanie do działalności firmy przez 2 lata, jest to okres w którym musimy na tyle się usamodzielnić aby po zakończeniu okresu grantowego nadal utrzymać się na rynku.

Założonym przez nas wskaźnikiem efektywności naszych działań w obszarze zatrudnienia osób z niepełnosprawnością (KPI – Key Performance Indicators) jest utrzymanie poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych na poziomie 50%

Obszar CSR – wspieranie lokalnych inicjatyw

Zysk z naszej działalności w całości przekazywany jest na cele statutowe Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym „Dalej Razem”, czyli na terapię osób z autyzmem z całego województwa lubuskiego.

Obszar CSR – środowisko

Stosujemy się do polityki i systemu zarządzania aspektami środowiskowymi przyjętych w całym Stowarzyszeniu.

Inwestujemy w technologie jak najbardziej przyjazne ludziom i przyrodzie:

DRUK:

Nasi dostawcy papieru posiadają certyfikaty FSC i PEFC

Certyfikacja FSC®
Forest Stewardship Council to niezależna, pozarządowa organizacja non-profit, założona w celu wspierania odpowiedzialnej społecznie i zrównoważonej ekonomicznie gospodarki leśnej w zakresie zarządzania światowymi zasobami leśnymi. Wizją organizacji FSC® jest zapewnienie, że w ramach światowej gospodarki leśnej przestrzegane będą odpowiednie normy socjalne, ekologiczne i gospodarcze, z korzyścią dla ludności całego świata oraz przyszłych pokoleń.

Certyfikacja PEFC
PEFC to skrót od Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes (Program Uznania Systemów Certyfikacji Lasów). PEFC jest niezależną pozarządową organizacją typu non-profit oraz największym na świecie podmiotem oferującym certyfikację w zakresie gospodarki leśnej. PEFC został utworzony w celu wspierania zasad zrównoważonej gospodarki leśnej oraz oceny i wzajemnego uznawania krajowych systemów certyfikacji leśnej. Certyfikacja PEFC prowadzona jest według standardów krajowych akredytowanych przez PEFC.

 

CSR – Społeczna Odpowiedzialność Biznesu
Zielona Góra 2013