Produkty

Drukarnia dla NGO • drukarnia dla stowarzysze? i fundacji

Drukarnia dla organizacji pozarz?dowych

Znamy specyfik? funkcjonowania organizacji pozarz?dowych. Nasza firma wywodzi si? bezpo?rednio z sektora NGO. Oferujemy us?ugi dostosowane do potrzeb trzeciego sektora!

Pieni?dze z naszej dzia?alno?ci przeznaczane s? na zatrudnianie doros?ych osób z autyzmem. Zamawiaj?c u nas wspierasz przedsi?biorczo?? spo?eczn?!

Oferta dla fundacji i stowarzysze?

  • druk materia?ów do projektów unijnych
  • gad?ety promocyjne
  • materia?y do organizacji konferencji i szkole?
  • identyfikacja wizualna organizacji
Drukarnia dla stowarzysze?

Promocja projektów

Oferujemy szeroki zakres us?ug, przydatnych podczas planowania i realizowania dzia?a? promocyjnych w projektach realizowanych przez Twoj? organizacj?. Wykonujemy gad?ety promocyjne, druk publikacji, materia?y szkoleniowe dla uczestników, rollupy informuj?ce o projekcie, naklejki z logotypami.

gad?ety promuj?ce projekty unijne

Konferencje, szkolenia

Oferujemy druk materia?ów konferencyjnych i szkoleniowych. Segregatory, teczki, notesy, d?ugopisy, podk?ady do pisania, skrypty, identyfikatory.

druk materia?ów konferencyjnych

Promocja NGO

Pomo?emy przygotowa? materia?y promuj?ce Wasz? organizacj? i jej dzia?alno??. Od ma?ych gad?etów reklamowych, standardowych produktów promocyjnych, po wystrój wn?trza (fotoobrazy) i oznakowanie budynku (tablice reklamowe).

Profesjonalna promocja NGO

Identyfikacja wizualna

Przygotujemy logotyp i spójny projekt identyfikacji wizualnej Waszego Stowarzyszenia lub Fundacji.

identyfikacja wizualna NGO

Atrakcyjne Ceny

Na nasze us?ugi oferujemy atrakcyjne ceny oraz wygod? zamawiania bezpo?rednio przez stron? internetow?.

drukarnia dla organizacji pozarz?dowych
kontakt z drukarni? promocja dla stowarzysze?