Produkty

Plakaty wyborcze, ulotki wyborcze

Ulotki wyborcze

Ulotka wyborcza to podstawowe narz?dzie komunikacji z wyborc?. Decyzja o tym, czy ulotk? przeczyta?, czy wyrzuci? do kosza zapada w ci?gu kilku sekund. Podstawowe znaczenie ma tutaj szata graficzna. Zadbajcie Pa?stwo o to, aby ulotka wyborcza by?a dobrze zaprojektowana i wydrukowana.

W dzisiejszych czasach niedopuszczalne jest kolportowanie ulotek w postaci czarno-bia?ych kserokopii. Dlatego proponujemy profesjonalny druk ulotek wyborczych. Istotn? kwesti? jest zarówno jako?? papieru, jak i dobranie odpowiedniej kolorystyki. Wszystkie te aspekty we?miemy pod uwag? przygotowuj?c Pa?stwa ulotki wyborcze.

Ten rodzaj reklamy zwraca co prawda uwag? wyborcy na krótki czas, ale pozostawia wra?enie na d?ugo. Dlatego tak istotne jest, aby ulotka by?a profesjonalnym produktem wykonanym przez specjalistów.

druk ulotek wyborczych

Ulotki wyborcze proste - przyk?adowe ceny*

*Uwzgl?dniony 10% rabat wyborczy

Format A6, dwustronna
2 500 szt. – 164 z? brutto (7 gr/szt.)
25 000 szt. – 613 z? brutto (2 gr/szt.)
100 000 szt. – 2 189 z? brutto (2 gr/szt.)


Format A5, dwustronna
1 000 szt. – 163 z? brutto (16 gr/szt.)
10 000 szt. – 519 z? brutto (5 gr/szt.)
100 000 szt. – 4 249 z? brutto (4 gr/szt.)


Format DL (10x21 cm), dwustronna
5 000 szt. – 242 z? brutto (5 gr/szt.)
50 000 szt. – 1 544 z? brutto (3 gr/szt.)

 

Ulotki wyborcze sk?adane - przyk?adowe ceny*

*Uwzgl?dniony 10% rabat wyborczy

Format A5 sk?adane na pó? do A6, dwustronna
5 000 szt. – 329 z? brutto (7 gr/szt.)
50 000 szt. – 2 585 z? brutto (5 gr/szt.)


Format A4 sk?adane na trzy do DL, dwustronna
500 szt. – 218 z? brutto (44 gr/szt.)
5 000 szt. – 633 z? brutto (13 gr/szt.)
50 000 szt. – 5 020 z? brutto (10 gr/szt.)

Broszura wyborcza:

A3 sk?adana na pó? do A4, dwustronna
1 000 szt. – 433 z? brutto (43 gr/szt.)
10 000 szt. – 2 308 z? brutto (23 gr/szt.)
100 000 szt. – 17 033 z? brutto (17 gr/szt.)

Plakaty wyborcze

plakaty wyborcze

Pocz?tek kampanii wyborczej zazwyczaj sygnalizuje pojawienie si? na ulicach plakatów. Oferujemy druk plakatów wyborczych w dowolnym rozmiarze i ka?dej ilo?ci.

Personalny plakat to wygodne i efektowne narz?dzie marketingu politycznego. Mo?e on promowa? zarówno konkretnego kandydata, jak i parti? polityczn?.

Plakat wyborczy musi by? czytelny, komunikatywny i estetyczny. Podstawowy element oprócz logo partii i has?a wyborczego to zdj?cie kandydata. Powinno ono by? naturalne, a kandydat winien wzbudza? na nim sympati? i zaufanie wyborców.

Zadbamy o to, aby Pa?stwa ulotki i plakaty zosta?y starannie zaprojektowane i odpowiednio wydrukowane.

Plakaty wyborcze - przyk?adowe ceny*

*Uwzgl?dniony 10% rabat wyborczy

Plakaty - format A3
50 szt. – 71 z? brutto (1,42 z?/szt.)
500 szt. – 257 z? brutto (0,51 z?/szt.)
5 000 szt. – 907 z? brutto (0,18 z?/szt.)


Plakaty - format A2
50 szt. – 230 z? brutto (4,59 z?/szt.)
500 szt. – 423 z? brutto (0,85 z?/szt.)
5 000 szt. – 1 787 z? brutto (0,36 z?/szt.)


Plakaty - format A1
50 szt. – 459 z? brutto (9,18 z?/szt.)
500 szt. – 762 z? brutto (1,52 z?/szt.)
5 000 szt. – 3 222 z? brutto (0,64 z?/szt.)

 

Banery wyborcze

Materia?ami stosowanymi równolegle do plakatów b?d? stanowi?cymi wobec niego alternatyw? s? banery i bilbordy. Te wielkoformatowe reklamy maj? do spe?nienia swoje okre?lone funkcje.

Banery sprawdzaj? si? szczególnie w przypadku mniej znanych kandydatów, którzy musz? zadba? o wysoki wska?nik rozpoznawalno?ci.

Na wybory polecamy ekonomiczny baner laminowany bez podklejania kraw?dzi ju? od 22,5 z? brutto za m2* (*uwzgl?dniaj?c rabat wyborczy)

Na indywidualne zapytanie przygotowujemy tak?e ofert? na banery i siatk? mesh z tunelami i otworami umo?liwiaj?cymi wieszanie nad drogami.

Billboardy wyborcze

Billboardy s? wykorzystywane wsz?dzie tam gdzie mo?na wykorzysta? wi?cej miejsca ni? potrzeba na plakat. Skutecznym po?o?eniem tego rodzaju informacji wyborczej s? centra miasta, przy budynkach du?ej u?yteczno?ci, przystanki autobusowe, a tak?e na trasy wjazdowe i wyjazdowe do miasta./

Billboardy maj? t? przewag? nad plakatami, ?e opieraj? si? skuteczniej aktom wandalizmu. Wielki format zdecydowanie lepiej te? wpisuje si? w otoczenie, przez co przedstawiany na nich kandydat staje si? bli?szy codziennie ogl?daj?cym go wyborcom./

Specjalne ceny druku na papierze billboardowym: 12 z? brutto za 1 m2!.

Gad?ety wyborcze

Zaskocz swoich wyborców gad?etami wyborczymi. Mo?liwo?ci s? nieograniczone. Typowe gad?ety mo?esz odnale?? w naszym katalogu internetowym: GAD?ETY WYBORCZE

Kubki wyborcze - przyk?adowe ceny*

*Uwzgl?dniony 10% rabat wyborczy

10 szt. – 177 z? brutto (17,73 z?/szt.)
100 szt. – 1 328 z? brutto (13,28 z?/szt.)
1 000 szt. – 9 299 z? brutto (9,30 z?/szt.)

gad?ety wyborcze - kubki z nadrukiem

D?ugopis z grawerem (typ Cosmo)
przyk?adowe ceny


100 szt. – 210 z? brutto (2,1 z?/szt.)
1 000 szt. – 1 550 z? brutto (1,55 z?/szt.)

gad?ety wyborcze - d?ugopisy z nadurkiem

Kalendarzyki wyborcze

Mini ulotki wielko?ci karty kredytowej. Sztywne, ma?e idealnie pasuj?ce do portfela. Z jednej strony mo?na umie?ci? kalendarium dzi?ki czemu karta b?dzie mia?? funkcj? kalendarzyka i nie wyl?duje w koszu.

Koszulki wyborcze

Koszulki z has?em wyborczym. Idealne na wiec, spotkanie z wyborcami. Pozwalaj? si? wyró?ni? i prowadzi? kampani? w ró?nych miejscach. Ch?tnie noszone przez wyborców.

Druk materia?ów wyborczych

W trakcie wyborów ulice zape?niaj? si? plakatami i bilbordami, a skrzynki pocztowe ulotkami. Wszystkie te materia?y mo?ecie Pa?stwo wykona? w drukarni WYDRUKUJEMY.TO

Oferujemy us?ugi w zakresie druku materia?ów wyborczych: ulotki, plakaty, wizytówki, kalendarzyki. Polecamy tak?e druk wielkoformatowy: transparenty, banery.

U nas zrealizujecie Pa?stwo równie? zamówienia na wszelkie gad?ety wyborcze od drobiazgów takich jak d?ugopisy czy kubki, poprzez koszulki, kalendarze czy torby.

Nasza firma to do?wiadczony i sprawdzony dostawca materia?ów reklamowych. Jeste?my przygotowani zarówno na wspó?prac? z lokalnymi komitetami wyborczymi, jak i na potrzeby centralnych kampanii krajowych. Znaj?c logistyczne realia kampanii zamówienia zwi?zane z wyborami traktujemy priorytetowo, tak aby materia?y informacyjne dotar?y na czas.

Materia?y wyborcze

W?a?ciwe przygotowanie wszelkich materia?ów wyborczych jest bardzo istotne dla powodzenia kampanii. Dlatego tak wa?ne jest zlecenie ich przygotowania odpowiednim osobom. Nasza drukarnia mo?e Pa?stwu zapewni? profesjonaln? us?ug? ju? na poziomie przygotowania profesjonalnych projektów graficznych materia?ów.

Odpowiednie opracowanie materia?ów daje mo?liwo?? pe?nej kontroli nad tre?ci? i form? przekazu.

Bardzo istotnym czynnikiem powodzenia kampanii wyborczej jest czas dotarcia przekazu do odbiorcy. Dostosujcie Pa?stwo terminy swoich zamówie? do planu kampanii. Zamówienie warto z?o?y? od razu na wi?kszy asortyment materia?ów lub wspólnie z innymi kandydatami.