Produkty

Regulamin

Spis treści

I. Definicje
II. Postanowienia ogólne
III. Warunki korzystania z usług Sklepu
IV. Zamówienia
V. Przesyłka, ceny i sposoby płatności
VI. Reklamacje
VII. Prawo odstąpienia od Umowy
VIII. Materiały do druku
IX. Zakres odpowiedzialności Sprzedawcy
X. Postanowienia końcowe

I. Definicje

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która złożyła zamówienie lub zawarła Umowę ze Sprzedawcą

Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej (zawierającą umowę ze Sprzedawcą) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

Regulamin – regulamin sprzedaży sklepu internetowego (drukarni internetowej) prowadzonego przez Dalej Razem Sp. z o.o. (niniejszy dokument)

Sprzedawca – Dalej Razem Sp. z o.o., z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Sienkiewicza nr 10, 65-443 Zielona Góra, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego VIII Wydział Gospodarczy KRS w Zielonej Górze pod nr 0000461924, NIP 929-185-48-45, REGON 081123225, z następującymi danymi teleadresowymi: tel. +48 68 451 13 67, e-mail: sklep@wydrukujemy.to

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem: https://wydrukujemy.to/

Umowa – umowa zawarta przez Klienta ze Sprzedawcą w ramach Sklepu

II. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa:
  a) warunki korzystania przez Klienta z usług Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu,
  b) zasady przyjmowania i realizacji przez Sprzedawcę zamówień Klienta,
  c) zasady płatności,
  d) zasady dotyczące zarządzania danymi Klienta,
  e) warunki składania reklamacji i prawo odstąpienia od Umowy,
  f) warunki przyjmowania plików graficznych/ materiałów Klienta do druku,
  g) zasady i warunki odpowiedzialności Sprzedawcy.
 2. Regulamin udostępniony jest nieprzerwanie na stronie Sklepu (https://wydrukujemy.to/) w zakładce „Regulamin” w sposób umożliwiający Klientom jego darmowe pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.
 3. Informacje znajdujące się na stronie Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów udostępnionych przez Sprzedawcę składa ofertę nabycia określonego produktu (towaru/ usługi) na warunkach podanych w Regulaminie i w produktu.
 4. Wszystkie produkty zamawiane w Sklepie przez Klienta są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych; Sprzedawca jest zobowiązany dostarczać Klientom produkty bez wad.

III. Warunki korzystania z usług Sklepu

 1. Jeżeli z treści Regulaminu nie wynika inaczej, Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie zamówienia w Sklepie po założeniu konta w Sklepie.
 2. Założenie konta w Sklepie odbywa się za pośrednictwem strony Sklepu: https://wydrukujemy.to/, poprzez wypełnienie przez Klienta formularza rejestracyjnego.
 3. Zakładając konto w Sklepie, jak również składając zamówienie w innej przewidzianej przez Sprzedawcę formie, Klient powinien podać: imię i nazwisko, dane adresowe, dane kontaktowe (telefon, e-mail), a w przedsiębiorcy dodatkowo nazwę firmy, NIP, które są niezbędne do realizacji zamówienia. Klient podaje LOGIN i bezpieczne HASŁO dostępu do zakładanego konta.
 4. W celu prawidłowej realizacji zamówienia Klienta, Sprzedawca zastrzega sobie prawo weryfikacji jego danych, wskazanych przy zakładaniu konta w Sklepie, w drodze kontaktu przez e-mail lub telefonicznego.
 5. Podane przez Klienta dane, o których mowa w pkt 3 powyżej, Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z uwzględnieniem Polityki Prywatności (dostępna na stronie Sklepu w zakładce „Polityka Prywatności”), na co Klient składając zamówienie wyraża zgodę.
 6. Konto Klienta w Sklepie może zostać usunięte przez Sprzedawcę w przypadku naruszenia przez Klienta prawa powszechnego i/ lub Regulaminu, o czym Sprzedawca zawiadamia Klienta przez e-mail.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian cen towarów prezentowanych na stronie Sklepu oraz przeprowadzania promocji ograniczonych czasowo.

IV. Zamówienia

 1. Składanie zamówień w Sklepie możliwe jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Komunikacja Klienta ze Sprzedawcą odbywa się wedle swobodnego wyboru Klienta za pomocą poczty elektronicznej, telefonicznie lub listownie na dane teleadresowe Sprzedawcy opisane na stronie Sklepu i w Godziny pracy biura Sprzedawcy, akceptacji grafik oraz terminy realizacji określone są na stronie Sklepu.
 3. Złożenie zamówienia odbywa się w drodze wypełnienia przez Klienta i wysłania formularza zamówienia znajdującego się na stronie Sklepu. Wysyłając zamówienie Klient korzysta z przycisku „składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub innego jednoznacznie potwierdzającego konieczność zapłaty za zamawiany produkt, jak np. „złóż zamówienie”, „potwierdź zamówienie”.
 4. Klient wypełniając formularz zamówienia wybiera konfigurację projektu. W sporadycznych przypadkach z przyczyn technicznych nie wszystkie wybrane przez Klienta konfiguracje mogą zostać zrealizowane, a w sytuacji Klient zostanie o tym fakcie powiadomiony przez e-mail lub telefonicznie.
 5. Składając zamówienie w Sklepie Klient potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia bez zastrzeżeń oraz że zapoznał się z Polityką Prywatności udostępnioną na stronie Sklepu w zakładce „Polityka Prywatności” i z że z uwagi na rodzaj i charakter produktów Sprzedawcy nie przysługuje Konsumentowi prawo do odstąpienia od Umowy, jak również z wszystkimi cechami objętego zamówieniem świadczenia Sprzedawcy, wie, że złożenie zamówienia w Sklepie pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony towar lub usługę oraz wyraża zgodę na potwierdzenie przez Sprzedawcę zawarcia Umowy za pomocą poczty elektronicznej.
 6. W przypadku gdy przedmiotem zamówienia Konsumenta jest usługa, składając zamówienie Konsument oświadcza, że domaga się rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 7. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem do realizacji. Za moment przyjęcia zamówienia do realizacji (zawarcie Umowy z Klientem) uważa się przekazanie Klientowi przez Sprzedawcę za pomocą poczty elektronicznej potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, które jest jednoznaczne z potwierdzeniem zawarcia Umowy z Konsumentem.
 8. Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji w czasie nie dłuższym niż 24h, z wyłączeniem sobót i dni wolnych ustawowo od pracy.
 9. Umowa może zostać zawarta zarówno w formie elektronicznej za pomocą formularza zamówienia udostępnionego w Sklepie lub telefonicznej oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 10. Umowa obowiązuje od dnia potwierdzenia przez Sprzedawcę za pomocą poczty elektronicznej przyjęcia zamówienia Klienta do realizacji lub od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zapłaty za zamówiony produkt, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Status realizacji złożonego zamówienia widoczny jest po zalogowaniu się przez Klienta na jego konto w Sklepie.
 12. Warunki rozpoczęcia realizacji zamówienia:
  a) złożenie zamówienia przez Klienta,
  b) przesłanie przez Klienta prawidłowo przygotowanego pliku do druku,
  c) dokonanie płatności,
  d) potwierdzenie przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji.
 13. Termin realizacji zamówienia rozpoczyna się w momencie zaakceptowania przez Sprzedawcę danych dostarczonych przez Klienta i liczony jest od kolejnego dnia roboczego następującego po dniu potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji, chyba że koniecznym jest uzyskanie przez Sprzedawcę akceptacji Klienta na przygotowane projekty do druku. W ostatniej sytuacji termin realizacji zamówienia rozpoczyna się z dniem uzyskania przez Sprzedawcę przedmiotowej akceptacji.
 14. Modyfikacja lub wstrzymanie przez Klienta realizacji zamówienia możliwe jest przez e-mail lub telefonicznie, jedynie do momentu przekazania projektu do druku.
 15. Terminy realizacji zamówień standardowych określone są na stronie Sklepu https://wydrukujemy.to/ przy opisie produktu i zwykle wynosić będą do 7 dni roboczych.
 16. Terminy realizacji dla zleceń niestandardowych ustalane są z Klientem indywidualnie.

V. Przesyłka, ceny i sposoby płatności

 1. Dostawa zamówionego przez Klienta produktu na terenie Polski realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej na koszt Klienta i na przez niego adres dostawy.
 2. Koszt dostawy przesyłki podawany jest przy składaniu zamówienia przez Klienta, który wysyłając zamówienie do Sprzedawcy wyraża na niego zgodę.
 3. Klient odbierając przesyłkę zobowiązany jest do sprawdzenia jej zgodności z zamówieniem, a potwierdzając odbiór przesyłki Klient potwierdza jej zgodność z zamówieniem. Z chwilą powierzenia przez Sprzedawcę przesyłki przewoźnikowi przechodzi na Klienta niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy, co nie dotyczy Konsumenta. Opisane ryzyko przechodzi na Konsumenta dopiero z chwilą wydania mu rzeczy, chyba że Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta.
 4. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki należy odmówić jej przyjęcia oraz w obecności kuriera sporządzić protokół szkody. Formularz protokołu szkody posiada kurier i powinien on zostać spisany zgodnie ze stanem faktycznym.
 5. Terminy realizacji dostawy w przypadku zamówień standardowych określone są w zależności od towaru lub usługi i są dostępne na stronie internetowej Sklepu. Są to terminy przybliżone, a ich długość może ulec zmianie w zależności od okoliczności niezależnych od Sprzedawcy. Ich przekroczenie nie powoduje odpowiedzialności odszkodowawczej Sprzedawcy wobec Klienta.
 6. Wszystkie ceny produktów prezentowane w Sklepie podane są domyślnie w złotych polskich, są cenami brutto (zawierają 23% podatek VAT), jeżeli z opisu produktu nie wynika inaczej i nie obejmują kosztu wysyłki. Cena podana przy każdym dostępnym w Sklepie produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia. Na każdy sprzedany produkt/usługę wystawiana jest faktura VAT.
 7. Płatności za zamówienia można dokonać:
  a) za pomocą zintegrowanych systemów płatniczych
  Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl
  b) przelewem na konto Sprzedawcy podane na stronie https://wydrukujemy.to/platnosci/
 8. Niezbędne do zrealizowania płatności dane osobowe Klientów dokonujących płatności elektronicznych są przekazywane operatorowi płatności jako administratorowi tych danych.
 9. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu wysyłki towaru lub usługi do Klienta.
 10. Składając zamówienie Klient zgłasza żądanie wystawienia faktury VAT i wyraża zgodę na wystawianie przez Sprzedawcę i wysyłanie faktur VAT, obejmujących nabyte produkty, w formie i drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Klienta przy rejestracji konta, co dotyczy również faktur korygujących. Klient ma również możliwość pobrania e-faktury, logując się na stronie https://wydrukujemy.to/autoryzacja/panel/, na podstronę z tytułem „Faktury”. Klient ma także możliwość otrzymywania faktur VAT w formie papierowej po złożeniu wcześniej stosownego żądania na piśmie.
 11. Klienci posiadający przyznane przez Sprzedawcę „odroczone terminy płatności” regulują swoje należności przelewem bankowym w terminie 14 dni od daty wystawienia przez Sprzedawcę faktury VAT.
 12. Za datę dokonania zapłaty uważa się każdorazowo datę wpływu środków na konto Sprzedawcy.
 13. W przypadku nieterminowej płatności będą naliczane odsetki w wysokości odsetek maksymalnych w rozumieniu art. 359 k.c.
 14. W przypadku uzasadnionego anulowania przez Klienta opłaconego uprzednio zamówienia Klient w ciągu 14 dni roboczych otrzyma zwrot należności.

VI. Reklamacje

 1. Reklamację może złożyć każdy Klient posiadający konto w Sklepie i zrealizowane zamówienie. Reklamację można złożyć na stronie Sklepu https://wydrukujemy.to/autoryzacja/panel/ lub przez e-mail na adres: sklep@wydrukujemy.to
 2. Warunki zgłoszenia reklamacji:
  a) zgłaszając reklamację Klient powinien zawsze podać numer zamówienia, które chce zareklamować,
  b) każda reklamacja powinna zawierać dokładny opis niezgodności z Umową oraz zakres żądania reklamacyjnego,
  c) każda reklamacja zgłoszona przez Klienta i spełniająca powyższe warunki będzie rozpatrywana indywidualnie,
  d) reklamację można złożyć w terminie 10 dni, od dnia w którym Umowa została nienależycie wykonana przez Sprzedawcę lub miała zostać wykonana. Reklamacje złożone po upływie powyższego terminu pozostawia się bez rozpoznania. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę jej wpływu do Sprzedawcy w formie opisanej w punktach a) i b) powyżej,
  e) reklamacje bez względu na rodzaj zgłoszenia będą rozpatrywane w ciągu 7 dni roboczych liczonych od następnego dnia roboczego po dacie jej skutecznego złożenia przez Klienta,
  f) o wyniku postępowania reklamacyjnego Sprzedawca zawiadomi Klienta pisemnie wraz z uzasadnieniem przez e-mail,
  g) Sprzedawca ocenia zasadność reklamacji na podstawie zarchiwizowanych próbek, a gdy jest to niewystarczające, możliwa jest sytuacja, w której Klient zostanie poproszony o przesłanie zdjęć, filmów lub odesłanie części bądź całości nakładu zrealizowanego zamówienia. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, koszt ich przesłania zostanie zwrócony Klientowi.
 3. Maksymalny poziom rekompensaty/ odszkodowania za reklamowane przez Klienta zamówienie nie może przekroczyć 100% jego wartości.
 4. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za wady rzeczy na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego. Zgłoszenie wad winno nastąpić z zachowaniem terminu ustawowego w formie opisanej w pkt 2 powyżej na adres Sprzedawcy podany w Regulaminie i na Sklepu.
 5. W razie udzielenia przez Sprzedawcę gwarancji na sprzedawany produkt, informacja o treści i zakresie gwarancji znajdować się będzie w opisie danego towaru na stronie Sklepu.

VII. Prawo odstąpienia od Umowy

 1. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi Sklepu z uwagi na rodzaj i charakter produktów (towarów i usług) sprzedawanych za pośrednictwem Sklepu, co w odniesieniu do Konsumenta wynika również z treści art. 38 pkt 1 oraz 3 ustawy o prawach konsumenta.
 2. W odniesieniu do nabywanych przez Konsumenta usług za pośrednictwem Sklepu wyraża on bowiem składając zamówienia każdorazowo wyraźne żądanie rozpoczęcia przez Sprzedawcę świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, a w razie Konsument musiałby czekać na rozpoczęcie wykonywania przez Sprzedawcę usługi dodatkowo 14 dni.
 3. W odniesieniu do nabywanych przez Konsumenta towarów za pośrednictwem Sklepu to stanowią one rzeczy nieprefabrykowane i są produkowane przez Sprzedawcę według specyfikacji Klienta na indywidualne zamówienie (produkcja dedykowana) lub służą zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb Konsumenta.

VIII. Materiały do druku

 1. Sprzedawca nie odpowiada za treści i formy zawarte w materiałach przesłanych przez Klienta do wydrukowania oraz za ewentualne naruszenie nimi praw autorskich i innych uprawnień osób trzecich. Jeżeli materiały przesłane przez Klienta zawierają treści niezgodne z prawem lub naruszające przyjęte normy obyczajowe, Sprzedawca może odmówić drukowania takich materiałów. Odmowa może mieć miejsce nawet po wniesieniu zapłaty przez Klienta. Klient akceptując Regulamin oświadcza, że jest właścicielem lub posiada odpowiednie prawa/ licencje umożliwiające mu wykorzystanie plików graficznych, projektów i innych przesyłanych Sprzedawcy materiałów, w celu wykonania przez Sprzedawcę zawieranej Umowy.
 2. Sprzedawca nie dokonuje sprawdzenia i korekty treści materiałów przesłanych przez Klienta.
 3. Klient jest zobowiązany przesłać Sprzedawcy materiały do druku wyłącznie w sposób i w formie opisanej na stronie: https://wydrukujemy.to/pliki-do-druku/ oraz na stronie konktetnego produktu.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za źle przygotowane lub niezgodne ze specyfikacją, o której mowa w pkt 3 powyżej, materiały oraz wynikające z tego tytułu błędy w druku.
 5. Przesłane przez Klienta materiały podlegają wstępnej weryfikacji technicznej. W przypadku niezgodności danych przesłanych przez Klienta z instrukcją opisaną w pkt 3 powyżej, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany przez e-mail wysłany na adres podany przy rejestracji, co jest jednoznaczne z warunkową lub negatywną weryfikacją nadesłanych plików graficznych. Tożsama sytuacja ma miejsce w przypadku dostarczenia przez Klienta plików uszkodzonych lub zapisanych w błędnym formacie.
 6. Wszystkie dokonywane przez Sprzedawcę korekty prac są przesyłane do Klienta celem akceptacji. Czas realizacji prac w takim przypadku ulega przerwaniu do czasu uzyskania akceptacji Klienta, po czym biegnie on na nowo.
 7. Sprzedawca udostępnia na swojej stronie narzędzie (weryfikator plików) do automatycznego sprawdzania poprawności przygotowania pliku do druku.
 8. Klient odpowiada za przygotowanie plików, które zostały sprawdzone przez weryfikator plików i przez niego zaakceptowane. Po akceptacji następuje automatyczne przekazanie zlecenia do realizacji. W przypadku akceptacji przez Klienta pliku z błędami widocznymi na wizualizacji oraz ostrzeżeniami wyświetlanymi w informacji przy sprawdzaniu plików, następuje przekazanie zlecenia do realizacji wraz z błędami. Zlecenia takie nie podlegają reklamacji, jeżeli wadliwość produktu jest skutkiem błędów pliku, o których Kupujący został poinformowany (komunikatami lub wizualizacją).

IX. Zakres odpowiedzialności Sprzedawcy

 1. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby w jak największym stopniu wiernie odwzorować kolory zawarte w projektach/ materiałach dostarczonych przez Klienta
 2. Za błędnie wykonany złam uznaje się taki, który powoduje zagniecenia papieru, jego zmarszczenia lub inne zdeformowanie uniemożliwiające poprawne odczytanie treści lub ilustracji. Przy gramaturach powyżej 150 g, dostrzega się zjawisko pękania papieru w miejscu łamania, szczególnie widoczne w miejscach silnie pokrytych farbą drukarską. W zależności od surowca i grafiki, bigowanie nie zapewnia pełnego zabezpieczenia przed efektem pękania. Spowodowane to jest graniczną wytrzymałością surowca i wada taka nie jest traktowana jako błąd Sprzedawcy, a tym samym nie jest wadą fizyczną i nie może podlegać reklamacji.
 3. Za poprawnie wykonane zlecenie uznaje się takie, w którym odstępstwo od standardów i norm dotyczących procesu druku jest nie większe niż 1% ilości dostarczonego towaru (zamówienia). Klient akceptuje powyższe i przyjmuje do wiadomości, że w przypadku zgłoszenia reklamacji z powyższych przyczyn Sprzedawca nie uwzględni zgłoszonej reklamacji.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  a) nieznaczne różnice kolorystyczne przy wykonaniu jednego projektu, które mogą wynikać z wykorzystania w procesie drukowania różnych drukarek; dotyczy to także sytuacji wznawiania druku,
  b) naturalne zużycie się produktu (np. utrata koloru poprzez długotrwałe wystawienie na promienie słoneczne),
  c) brak zgodności koloru wydruku z obrazem ekranowym, który wynika z różnic technologicznych ekranów i drukarek,
  d) wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem treści,
  e) wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem technicznym, w których nie były dokonywane korekty przez Sprzedawcę,
  f) akceptację przez Klienta plików błędnie przygotowanych do druku i zawierających na przykład nieprawidłowe zastosowanie warstw, zadruk białym kolorem itp. W przypadku akceptacji takiego pliku następuje przekazanie zamówienia do realizacji i nie można przerwać procesu produkcji,
  g) wgrane do systemu pliki graficzne,
  h) opóźnienie w realizacji zamówień wynikające z niedostarczenia w terminie przez Klienta poprawnych plików graficznych/materiałów, jak również za dostarczenie plików w nieprawidłowy sposób lub dostarczenie uszkodzonych plików,
  i) z uwagi na specyfikę maszyn produkcyjnych oraz proces druku dopuszczalne są następujące odchylenia, a zamówienie uznaje się za wykonane poprawnie:
  – przy druku - brak wydruku linii o grubości poniżej 0,2mm,
  – przy falcowaniu i bigowaniu (odchylenie złamu od nominalnej linii jego usytuowania): tolerancja +/- 1 mm,
  – przy krojeniu arkusza na pojedyncze użytki: tolerancja +/- 1,5 mm,
  – przy perforacji (odchylenie wykonanej perforacji od nominalnego miejsca jej usytuowania): tolerancja +/- 1 mm,
  – przy pasowaniu kolorów kolejno po sobie nadrukowywanych: tolerancja do 0,2 mm,
  – różnice ilościowych zamówionego i dostarczonego Klientowi produktu nieprzekraczające do + / – 5% ilości zamówionej,
  Żadne z opisanych powyżej odchyleń nie może być podstawą zgłoszenia reklamacji, a jeśli zostanie zgłoszone, nie zostanie przez Sprzedawcę uwzględnione,
  j) wydruk prac zaakceptowanych przez Klienta, a zawierających błędy techniczne lub treściowe,
  k) niedostarczanie poczty e-mail przez serwery pocztowe z powodu blokady antyspamowej lub zainstalowanego na komputerze Klienta innego oprogramowania blokującego komunikację,
  l) opóźnienie lub niedostarczenie przesyłki wynikające z podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu dostawy,
  m) skutki zachowań osób trzecich, w szczególności za opóźnienia w przekazywaniu wpłaty przez instytucje finansowe oraz kurierów, przez których realizowana będzie dostawa produktów do Klienta i szkody przez nich spowodowane,
  n) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nie realizowania zlecenia w przypadku powstania błędu w systemie sprzedaży internetowej prowadzącego do przekłamania ceny lub innych parametrów produktu,
  o) jeśli montaż produktu został wykonany w sposób nieprawidłowy, przy zastosowaniu nieprawidłowej technologii lub podczas montażu produkt został uszkodzony mechanicznie.

X. Postanowienia końcowe

 1. W zakresie dochodzenia roszczeń i rozpatrywania reklamacji Konsument może skorzystać m.in. z następujących pozasądowych sposobów:
 2. Sprzedawca jest uprawniony do wprowadzania zmian w Regulaminie ze skutkiem na przyszłość. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu zmienionego Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są realizowane na zasadach dotychczasowych.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a w Kodeksu Cywilnego.
  – Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą;
  – Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy;
  – Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
 4. Wszelkie pytania dotyczące Regulaminu oraz działania Sklepu, jak również zgłoszenia nieprawidłowości w działaniu Sklepu, należy kierować na adres Sprzedawcy podany w Regulaminie i na Sklepu lub drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@wydrukujemy.to
 5. Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą jest Sąd właściwy rzeczowo dla miasta Zielona Góra, a w do Konsumenta dla miejsca zamieszkania powoda.