Regulamin

Spis tre┼Ťci

I. Definicje
II. Postanowienia ogólne
III. Warunki korzystania z us┼éug Sklepu
IV. Zamówienia
V. Przesy┼éka, ceny i sposoby p┼éatno┼Ťci
VI. Reklamacje
VII. Prawo odst─ůpienia od Umowy
VIII. Materia┼éy do druku
IX. Zakres odpowiedzialno┼Ťci Sprzedawcy
X. Postanowienia końcowe

I. Definicje

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadaj─ůca osobowo┼Ťci prawnej, która z┼éo┼╝y┼éa zamówienie lub zawar┼éa Umow─Ö ze Sprzedawc─ů

Konsument – Klient b─Öd─ůcy osob─ů fizyczn─ů dokonuj─ůc─ů czynno┼Ťci prawnej (zawieraj─ůc─ů umow─Ö ze Sprzedawc─ů) niezwi─ůzanej bezpo┼Ťrednio z jej dzia┼éalno┼Ťci─ů gospodarcz─ů lub zawodow─ů

Regulamin – regulamin sprzeda┼╝y sklepu internetowego (drukarni internetowej) prowadzonego przez Dalej Razem Sp. z o.o. (niniejszy dokument)

Sprzedawca – Dalej Razem Sp. z o.o., z siedzib─ů w Zielonej Górze, ul. Sienkiewicza nr 10, 65-443 Zielona Góra, wpisana do Krajowego Rejestru S─ůdowego S─ůdu Rejonowego VIII Wydzia┼é Gospodarczy KRS w Zielonej Górze pod nr 0000461924, NIP 929-185-48-45, REGON 081123225, z nast─Öpuj─ůcymi danymi teleadresowymi: tel. +48 68 451 13 67, e-mail: sklep@wydrukujemy.to

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawc─Ö pod adresem: https://wydrukujemy.to

Umowa – umowa zawarta przez Klienta ze Sprzedawc─ů w ramach Sklepu

II. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin okre┼Ťla:
  a) warunki korzystania przez Klienta z us┼éug Sprzedawcy za po┼Ťrednictwem Sklepu,
  b) zasady przyjmowania i realizacji przez Sprzedawc─Ö zamówie┼ä Klienta,
  c) zasady p┼éatno┼Ťci,
  d) zasady dotycz─ůce zarz─ůdzania danymi Klienta,
  e) warunki sk┼éadania reklamacji i prawo odst─ůpienia od Umowy,
  f) warunki przyjmowania plików graficznych/ materia┼éów Klienta do druku,
  g) zasady i warunki odpowiedzialno┼Ťci Sprzedawcy.
 2. Regulamin udost─Öpniony jest nieprzerwanie na stronie Sklepu (https://wydrukujemy.to) w zak┼éadce „Regulamin” w sposób umo┼╝liwiaj─ůcy Klientom jego darmowe pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego tre┼Ťci.
 3. Informacje znajduj─ůce si─Ö na stronie Sklepu nie stanowi─ů oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient sk┼éadaj─ůc zamówienie za pomoc─ů mechanizmów udost─Öpnionych przez Sprzedawc─Ö sk┼éada ofert─Ö nabycia okre┼Ťlonego produktu (towaru/ us┼éugi) na warunkach podanych w Regulaminie i w produktu.
 4. Wszystkie produkty zamawiane w Sklepie przez Klienta s─ů nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych; Sprzedawca jest zobowi─ůzany dostarcza─ç Klientom produkty bez wad.

III. Warunki korzystania z us┼éug Sklepu

 1. Je┼╝eli z tre┼Ťci Regulaminu nie wynika inaczej, Sprzedawca umo┼╝liwia Klientowi z┼éo┼╝enie zamówienia w Sklepie po za┼éo┼╝eniu konta w Sklepie.
 2. Za┼éo┼╝enie konta w Sklepie odbywa si─Ö za po┼Ťrednictwem strony Sklepu: https://wydrukujemy.to, poprzez wype┼énienie przez Klienta formularza rejestracyjnego.
 3. Zak┼éadaj─ůc konto w Sklepie, jak równie┼╝ sk┼éadaj─ůc zamówienie w innej przewidzianej przez Sprzedawc─Ö formie, Klient powinien poda─ç: imi─Ö i nazwisko, dane adresowe, dane kontaktowe (telefon, e-mail), a w przedsi─Öbiorcy dodatkowo nazw─Ö firmy, NIP, które s─ů niezb─Ödne do realizacji zamówienia. Klient podaje LOGIN i bezpieczne HAS┼üO dost─Öpu do zak┼éadanego konta.
 4. W celu prawid┼éowej realizacji zamówienia Klienta, Sprzedawca zastrzega sobie prawo weryfikacji jego danych, wskazanych przy zak┼éadaniu konta w Sklepie, w drodze kontaktu przez e-mail lub telefonicznego.
 5. Podane przez Klienta dane, o których mowa w pkt 3 powy┼╝ej, Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami prawa z uwzgl─Ödnieniem Polityki Prywatno┼Ťci (dost─Öpna na stronie Sklepu w zak┼éadce „Polityka Prywatno┼Ťci”), na co Klient sk┼éadaj─ůc zamówienie wyra┼╝a zgod─Ö.
 6. Konto Klienta w Sklepie mo┼╝e zosta─ç usuni─Öte przez Sprzedawc─Ö w przypadku naruszenia przez Klienta prawa powszechnego i/ lub Regulaminu, o czym Sprzedawca zawiadamia Klienta przez e-mail.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian cen towarów prezentowanych na stronie Sklepu oraz przeprowadzania promocji ograniczonych czasowo.

IV. Zamówienia

 1. Sk┼éadanie zamówie┼ä w Sklepie mo┼╝liwe jest 24 godziny na dob─Ö, 7 dni w tygodniu.
 2. Komunikacja Klienta ze Sprzedawc─ů odbywa si─Ö wedle swobodnego wyboru Klienta za pomoc─ů poczty elektronicznej, telefonicznie lub listownie na dane teleadresowe Sprzedawcy opisane na stronie Sklepu i w Godziny pracy biura Sprzedawcy, akceptacji grafik oraz terminy realizacji okre┼Ťlone s─ů na stronie Sklepu.
 3. Z┼éo┼╝enie zamówienia odbywa si─Ö w drodze wype┼énienia przez Klienta i wys┼éania formularza zamówienia znajduj─ůcego si─Ö na stronie Sklepu. Wysy┼éaj─ůc zamówienie Klient korzysta z przycisku „sk┼éadam zamówienie z obowi─ůzkiem zap┼éaty” lub innego jednoznacznie potwierdzaj─ůcego konieczno┼Ť─ç zap┼éaty za zamawiany produkt, jak np. „z┼éó┼╝ zamówienie”, „potwierd┼║ zamówienie”.
 4. Klient wype┼éniaj─ůc formularz zamówienia wybiera konfiguracj─Ö projektu. W sporadycznych przypadkach z przyczyn technicznych nie wszystkie wybrane przez Klienta konfiguracje mog─ů zosta─ç zrealizowane, a w sytuacji Klient zostanie o tym fakcie powiadomiony przez e-mail lub telefonicznie.
 5. Sk┼éadaj─ůc zamówienie w Sklepie Klient potwierdza, ┼╝e zapozna┼é si─Ö z tre┼Ťci─ů Regulaminu i akceptuje jego postanowienia bez zastrze┼╝e┼ä oraz ┼╝e zapozna┼é si─Ö z Polityk─ů Prywatno┼Ťci udost─Öpnion─ů na stronie Sklepu w zak┼éadce „Polityka Prywatno┼Ťci” i z ┼╝e z uwagi na rodzaj i charakter produktów Sprzedawcy nie przys┼éuguje Konsumentowi prawo do odst─ůpienia od Umowy, jak równie┼╝ z wszystkimi cechami obj─Ötego zamówieniem ┼Ťwiadczenia Sprzedawcy, wie, ┼╝e z┼éo┼╝enie zamówienia w Sklepie poci─ůga za sob─ů obowi─ůzek zap┼éaty za zamówiony towar lub us┼éug─Ö oraz wyra┼╝a zgod─Ö na potwierdzenie przez Sprzedawc─Ö zawarcia Umowy za pomoc─ů poczty elektronicznej.
 6. W przypadku gdy przedmiotem zamówienia Konsumenta jest us┼éuga, sk┼éadaj─ůc zamówienie Konsument o┼Ťwiadcza, ┼╝e domaga si─Ö rozpocz─Öcia ┼Ťwiadczenia us┼éugi przed up┼éywem terminu do odst─ůpienia od Umowy.
 7. Z┼éo┼╝enie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyj─Öciem do realizacji. Za moment przyj─Öcia zamówienia do realizacji (zawarcie Umowy z Klientem) uwa┼╝a si─Ö przekazanie Klientowi przez Sprzedawc─Ö za pomoc─ů poczty elektronicznej potwierdzenia przyj─Öcia zamówienia do realizacji, które jest jednoznaczne z potwierdzeniem zawarcia Umowy z Konsumentem.
 8. Sprzedawca potwierdza przyj─Öcie zamówienia do realizacji w czasie nie d┼éu┼╝szym ni┼╝ 24h, z wy┼é─ůczeniem sobót i dni wolnych ustawowo od pracy.
 9. Umowa mo┼╝e zosta─ç zawarta zarówno w formie elektronicznej za pomoc─ů formularza zamówienia udost─Öpnionego w Sklepie lub telefonicznej oraz za po┼Ťrednictwem poczty elektronicznej.
 10. Umowa obowi─ůzuje od dnia potwierdzenia przez Sprzedawc─Ö za pomoc─ů poczty elektronicznej przyj─Öcia zamówienia Klienta do realizacji lub od dnia otrzymania przez Sprzedawc─Ö zap┼éaty za zamówiony produkt, w zale┼╝no┼Ťci od tego, które zdarzenie nast─ůpi wcze┼Ťniej.
 11. Status realizacji z┼éo┼╝onego zamówienia widoczny jest po zalogowaniu si─Ö przez Klienta na jego konto w Sklepie.
 12. Warunki rozpocz─Öcia realizacji zamówienia:
  a) z┼éo┼╝enie zamówienia przez Klienta,
  b) przes┼éanie przez Klienta prawid┼éowo przygotowanego pliku do druku,
  c) dokonanie p┼éatno┼Ťci,
  d) potwierdzenie przez Sprzedawc─Ö przyj─Öcia zamówienia do realizacji.
 13. Termin realizacji zamówienia rozpoczyna si─Ö w momencie zaakceptowania przez Sprzedawc─Ö danych dostarczonych przez Klienta i liczony jest od kolejnego dnia roboczego nast─Öpuj─ůcego po dniu potwierdzenia przez Sprzedawc─Ö przyj─Öcia zamówienia do realizacji, chyba ┼╝e koniecznym jest uzyskanie przez Sprzedawc─Ö akceptacji Klienta na przygotowane projekty do druku. W ostatniej sytuacji termin realizacji zamówienia rozpoczyna si─Ö z dniem uzyskania przez Sprzedawc─Ö przedmiotowej akceptacji.
 14. Modyfikacja lub wstrzymanie przez Klienta realizacji zamówienia mo┼╝liwe jest przez e-mail lub telefonicznie, jedynie do momentu przekazania projektu do druku.
 15. Terminy realizacji zamówie┼ä standardowych okre┼Ťlone s─ů na stronie Sklepu https://wydrukujemy.to przy opisie produktu i zwykle wynosi─ç b─Öd─ů do 7 dni roboczych.
 16. Terminy realizacji dla zlece┼ä niestandardowych ustalane s─ů z Klientem indywidualnie.

V. Przesy┼éka, ceny i sposoby p┼éatno┼Ťci

 1. Dostawa zamówionego przez Klienta produktu na terenie Polski realizowana jest za po┼Ťrednictwem firmy kurierskiej na koszt Klienta i na przez niego adres dostawy.
 2. Koszt dostawy przesy┼éki podawany jest przy sk┼éadaniu zamówienia przez Klienta, który wysy┼éaj─ůc zamówienie do Sprzedawcy wyra┼╝a na niego zgod─Ö.
 3. Klient odbieraj─ůc przesy┼ék─Ö zobowi─ůzany jest do sprawdzenia jej zgodno┼Ťci z zamówieniem, a potwierdzaj─ůc odbiór przesy┼éki Klient potwierdza jej zgodno┼Ť─ç z zamówieniem. Z chwil─ů powierzenia przez Sprzedawc─Ö przesy┼éki przewo┼║nikowi przechodzi na Klienta niebezpiecze┼ästwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy, co nie dotyczy Konsumenta. Opisane ryzyko przechodzi na Konsumenta dopiero z chwil─ů wydania mu rzeczy, chyba ┼╝e Sprzedawca nie mia┼é wp┼éywu na wybór przewo┼║nika przez Konsumenta.
 4. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesy┼éki nale┼╝y odmówi─ç jej przyj─Öcia oraz w obecno┼Ťci kuriera sporz─ůdzi─ç protokó┼é szkody. Formularz protoko┼éu szkody posiada kurier i powinien on zosta─ç spisany zgodnie ze stanem faktycznym.
 5. Terminy realizacji dostawy w przypadku zamówie┼ä standardowych okre┼Ťlone s─ů w zale┼╝no┼Ťci od towaru lub us┼éugi i s─ů dost─Öpne na stronie internetowej Sklepu. S─ů to terminy przybli┼╝one, a ich d┼éugo┼Ť─ç mo┼╝e ulec zmianie w zale┼╝no┼Ťci od okoliczno┼Ťci niezale┼╝nych od Sprzedawcy. Ich przekroczenie nie powoduje odpowiedzialno┼Ťci odszkodowawczej Sprzedawcy wobec Klienta.
 6. Wszystkie ceny produktów prezentowane w Sklepie podane s─ů domy┼Ťlnie w z┼éotych polskich, s─ů cenami brutto (zawieraj─ů 23% podatek VAT), je┼╝eli z opisu produktu nie wynika inaczej i nie obejmuj─ů kosztu wysy┼éki. Cena podana przy ka┼╝dym dost─Öpnym w Sklepie produkcie jest wi─ů┼╝─ůca w chwili z┼éo┼╝enia zamówienia. Na ka┼╝dy sprzedany produkt/us┼éug─Ö wystawiana jest faktura VAT.
 7. P┼éatno┼Ťci za zamówienia mo┼╝na dokona─ç:
  a) za pomoc─ů zintegrowanych systemów p┼éatniczych PayU
  b) przelewem na konto Sprzedawcy podane na stronie https://wydrukujemy.to
 8. Niezb─Ödne do zrealizowania p┼éatno┼Ťci dane osobowe Klientów dokonuj─ůcych p┼éatno┼Ťci poprzez system PayU s─ů przekazywane spó┼éce PayU S.A., z siedzib─ů w Poznaniu, jako administratorowi tych danych (60-324 Pozna┼ä, ul. Marceli┼äska 90), wpisanej do rejestru przedsi─Öbiorców prowadzonego przez S─ůd Rejonowy Pozna┼ä Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydzia┼é VIII Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000274399.
 9. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu wysy┼éki towaru lub us┼éugi do Klienta.
 10. Sk┼éadaj─ůc zamówienie Klient zg┼éasza ┼╝─ůdanie wystawienia faktury VAT i wyra┼╝a zgod─Ö na wystawianie przez Sprzedawc─Ö i wysy┼éanie faktur VAT, obejmuj─ůcych nabyte produkty, w formie i drog─ů elektroniczn─ů na adres e-mail podany przez Klienta przy rejestracji konta, co dotyczy równie┼╝ faktur koryguj─ůcych. Klient ma równie┼╝ mo┼╝liwo┼Ť─ç pobrania e-faktury, loguj─ůc si─Ö na stronie https://wydrukujemy.to, na podstron─Ö z tytu┼éem „Faktury”. Klient ma tak┼╝e mo┼╝liwo┼Ť─ç otrzymywania faktur VAT w formie papierowej po z┼éo┼╝eniu wcze┼Ťniej stosownego ┼╝─ůdania na pi┼Ťmie.
 11. Klienci posiadaj─ůcy przyznane przez Sprzedawc─Ö „odroczone terminy p┼éatno┼Ťci” reguluj─ů swoje nale┼╝no┼Ťci przelewem bankowym w terminie 14 dni od daty wystawienia przez Sprzedawc─Ö faktury VAT.
 12. Za dat─Ö dokonania zap┼éaty uwa┼╝a si─Ö ka┼╝dorazowo dat─Ö wp┼éywu ┼Ťrodków na konto Sprzedawcy.
 13. W przypadku nieterminowej p┼éatno┼Ťci b─Öd─ů naliczane odsetki w wysoko┼Ťci odsetek maksymalnych w rozumieniu art. 359 k.c.
 14. W przypadku uzasadnionego anulowania przez Klienta zamówienia op┼éaconego uprzednio za po┼Ťrednictwem serwisu PayU.pl Klient w ci─ůgu 14 dni roboczych otrzyma zwrot nale┼╝no┼Ťci pomniejszony o 4% warto┼Ťci anulowanego zamówienia, nie mniej jednak ani┼╝eli kwot─Ö 12,30 z┼é brutto, tj. koszty administracyjne, które Sprzedawca ponosi przy anulowaniu przez Klienta rozpocz─Ötego procesu realizacji.

VI. Reklamacje

 1. Reklamacj─Ö mo┼╝e z┼éo┼╝y─ç ka┼╝dy Klient posiadaj─ůcy konto w Sklepie i zrealizowane zamówienie. Reklamacj─Ö mo┼╝na z┼éo┼╝y─ç na stronie Sklepu https://wydrukujemy.to lub przez e-mail na adres: sklep@wydrukujemy.to
 2. Warunki zgłoszenia reklamacji:
  a) zg┼éaszaj─ůc reklamacj─Ö Klient powinien zawsze poda─ç numer zamówienia, które chce zareklamowa─ç,
  b) ka┼╝da reklamacja powinna zawiera─ç dok┼éadny opis niezgodno┼Ťci z Umow─ů oraz zakres ┼╝─ůdania reklamacyjnego,
  c) ka┼╝da reklamacja zg┼éoszona przez Klienta i spe┼éniaj─ůca powy┼╝sze warunki b─Ödzie rozpatrywana indywidualnie,
  d) reklamacj─Ö mo┼╝na z┼éo┼╝y─ç w terminie 10 dni, od dnia w którym Umowa zosta┼éa nienale┼╝ycie wykonana przez Sprzedawc─Ö lub mia┼éa zosta─ç wykonana. Reklamacje z┼éo┼╝one po up┼éywie powy┼╝szego terminu pozostawia si─Ö bez rozpoznania. Za dat─Ö z┼éo┼╝enia reklamacji uznaje si─Ö dat─Ö jej wp┼éywu do Sprzedawcy w formie opisanej w punktach a) i b) powy┼╝ej,
  e) reklamacje bez wzgl─Ödu na rodzaj zg┼éoszenia b─Öd─ů rozpatrywane w ci─ůgu 7 dni roboczych liczonych od nast─Öpnego dnia roboczego po dacie jej skutecznego z┼éo┼╝enia przez Klienta,
  f) o wyniku post─Öpowania reklamacyjnego Sprzedawca zawiadomi Klienta pisemnie wraz z uzasadnieniem przez e-mail,
  g) Sprzedawca ocenia zasadno┼Ť─ç reklamacji na podstawie zarchiwizowanych próbek, a gdy jest to niewystarczaj─ůce, mo┼╝liwa jest sytuacja, w której Klient zostanie poproszony o przes┼éanie zdj─Ö─ç, filmów lub odes┼éanie cz─Ö┼Ťci b─ůd┼║ ca┼éo┼Ťci nak┼éadu zrealizowanego zamówienia. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, koszt ich przes┼éania zostanie zwrócony Klientowi.
 3. Maksymalny poziom rekompensaty/ odszkodowania za reklamowane przez Klienta zamówienie nie mo┼╝e przekroczy─ç 100% jego warto┼Ťci.
 4. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za wady rzeczy na zasadach wynikaj─ůcych z kodeksu cywilnego. Zg┼éoszenie wad winno nast─ůpi─ç z zachowaniem terminu ustawowego w formie opisanej w pkt 2 powy┼╝ej na adres Sprzedawcy podany w Regulaminie i na Sklepu.
 5. W razie udzielenia przez Sprzedawc─Ö gwarancji na sprzedawany produkt, informacja o tre┼Ťci i zakresie gwarancji znajdowa─ç si─Ö b─Ödzie w opisie danego towaru na stronie Sklepu.

VII. Prawo odst─ůpienia od Umowy

 1. Prawo odst─ůpienia od Umowy nie przys┼éuguje Klientowi Sklepu z uwagi na rodzaj i charakter produktów (towarów i us┼éug) sprzedawanych za po┼Ťrednictwem Sklepu, co w odniesieniu do Konsumenta wynika równie┼╝ z tre┼Ťci art. 38 pkt 1 oraz 3 ustawy o prawach konsumenta.
 2. W odniesieniu do nabywanych przez Konsumenta us┼éug za po┼Ťrednictwem Sklepu wyra┼╝a on bowiem sk┼éadaj─ůc zamówienia ka┼╝dorazowo wyra┼║ne ┼╝─ůdanie rozpocz─Öcia przez Sprzedawc─Ö ┼Ťwiadczenia us┼éugi przed up┼éywem terminu do odst─ůpienia od Umowy, a w razie Konsument musia┼éby czeka─ç na rozpocz─Öcie wykonywania przez Sprzedawc─Ö us┼éugi dodatkowo 14 dni.
 3. W odniesieniu do nabywanych przez Konsumenta towarów za po┼Ťrednictwem Sklepu to stanowi─ů one rzeczy nieprefabrykowane i s─ů produkowane przez Sprzedawc─Ö wed┼éug specyfikacji Klienta na indywidualne zamówienie (produkcja dedykowana) lub s┼éu┼╝─ů zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb Konsumenta.

VIII. Materia┼éy do druku

 1. Sprzedawca nie odpowiada za tre┼Ťci i formy zawarte w materia┼éach przes┼éanych przez Klienta do wydrukowania oraz za ewentualne naruszenie nimi praw autorskich i innych uprawnie┼ä osób trzecich. Je┼╝eli materia┼éy przes┼éane przez Klienta zawieraj─ů tre┼Ťci niezgodne z prawem lub naruszaj─ůce przyj─Öte normy obyczajowe, Sprzedawca mo┼╝e odmówi─ç drukowania takich materia┼éów. Odmowa mo┼╝e mie─ç miejsce nawet po wniesieniu zap┼éaty przez Klienta. Klient akceptuj─ůc Regulamin o┼Ťwiadcza, ┼╝e jest w┼éa┼Ťcicielem lub posiada odpowiednie prawa/ licencje umo┼╝liwiaj─ůce mu wykorzystanie plików graficznych, projektów i innych przesy┼éanych Sprzedawcy materia┼éów, w celu wykonania przez Sprzedawc─Ö zawieranej Umowy.
 2. Sprzedawca nie dokonuje sprawdzenia i korekty tre┼Ťci materia┼éów przes┼éanych przez Klienta.
 3. Klient jest zobowi─ůzany przes┼éa─ç Sprzedawcy materia┼éy do druku wy┼é─ůcznie w sposób i w opisanej na stronie Sklepu: https://wydrukujemy.to/pliki-do-druku/.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za ┼║le przygotowane lub niezgodne ze specyfikacj─ů, o której mowa w pkt 3 powy┼╝ej, materia┼éy oraz wynikaj─ůce z tego tytu┼éu b┼é─Ödy w druku.
 5. Przes┼éane przez Klienta materia┼éy podlegaj─ů wst─Öpnej weryfikacji technicznej. W przypadku niezgodno┼Ťci danych przes┼éanych przez Klienta z instrukcj─ů opisan─ů w pkt 3 powy┼╝ej, Klient zostanie o tym niezw┼éocznie poinformowany przez e-mail wys┼éany na adres podany przy rejestracji, co jest jednoznaczne z warunkow─ů lub negatywn─ů weryfikacj─ů nades┼éanych plików graficznych. To┼╝sama sytuacja ma miejsce w przypadku dostarczenia przez Klienta plików uszkodzonych lub zapisanych w b┼é─Ödnym formacie.
 6. Wszystkie dokonywane przez Sprzedawc─Ö korekty prac s─ů przesy┼éane do Klienta celem akceptacji. Czas realizacji prac w takim przypadku ulega przerwaniu do czasu uzyskania akceptacji Klienta, po czym biegnie on na nowo.
 7. „Kreator”, czy aplikacja s┼éu┼╝─ůca do projektowania grafiki u┼╝ytkowej, jest ca┼ékowicie darmowym narz─Ödziem z którego mog─ů korzysta─ç Klienci. „Kreator” nie jest aplikacj─ů do przygotowywania zaawansowanych projektów graficznych.
 8. Projekt, który powsta┼é przy u┼╝yciu „Kreatora” mo┼╝e zosta─ç wykorzystany wy┼é─ůcznie w zamówieniu z┼éo┼╝onym w Sklepie. W┼éa┼Ťcicielem tego projektu jest nieprzerwanie Sprzedawca. Podczas korzystania z „Kreatora” Klient otrzymuje mo┼╝liwo┼Ť─ç bezp┼éatnego korzystania z elementów graficznych dost─Öpnych w „Kreatorze”. Elementy graficzne w „Kreatorze” dost─Öpne s─ů dla wszystkich Klientów Sklepu i nie ma mo┼╝liwo┼Ťci ich wykupienia lub zarezerwowania na wy┼é─ůczno┼Ť─ç.

IX. Zakres odpowiedzialno┼Ťci Sprzedawcy

 1. Sprzedawca dok┼éada wszelkich stara┼ä, aby w jak najwi─Ökszym stopniu wiernie odwzorowa─ç kolory zawarte w projektach/ materia┼éach dostarczonych przez Klienta
 2. Za b┼é─Ödnie wykonany z┼éam uznaje si─Ö taki, który powoduje zagniecenia papieru, jego zmarszczenia lub inne zdeformowanie uniemo┼╝liwiaj─ůce poprawne odczytanie tre┼Ťci lub ilustracji. Przy gramaturach powy┼╝ej 150 g, dostrzega si─Ö zjawisko p─Ökania papieru w miejscu ┼éamania, szczególnie widoczne w miejscach silnie pokrytych farb─ů drukarsk─ů. W zale┼╝no┼Ťci od surowca i grafiki, bigowanie nie zapewnia pe┼énego zabezpieczenia przed efektem p─Ökania. Spowodowane to jest graniczn─ů wytrzyma┼éo┼Ťci─ů surowca i wada taka nie jest traktowana jako b┼é─ůd Sprzedawcy, a tym samym nie jest wad─ů fizyczn─ů i nie mo┼╝e podlega─ç reklamacji.
 3. Za poprawnie wykonane zlecenie uznaje si─Ö takie, w którym odst─Öpstwo od standardów i norm dotycz─ůcych procesu druku jest nie wi─Öksze ni┼╝ 1% ilo┼Ťci dostarczonego towaru (zamówienia). Klient akceptuje powy┼╝sze i przyjmuje do wiadomo┼Ťci, ┼╝e w przypadku zg┼éoszenia reklamacji z powy┼╝szych przyczyn Sprzedawca nie uwzgl─Ödni zg┼éoszonej reklamacji.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za:
  a) nieznaczne ró┼╝nice kolorystyczne przy wykonaniu jednego projektu, które mog─ů wynika─ç z wykorzystania w procesie drukowania ró┼╝nych drukarek; dotyczy to tak┼╝e sytuacji wznawiania druku,
  b) naturalne zu┼╝ycie si─Ö produktu (np. utrata koloru poprzez d┼éugotrwa┼ée wystawienie na promienie s┼éoneczne),
  c) brak zgodno┼Ťci koloru wydruku z obrazem ekranowym, który wynika z ró┼╝nic technologicznych ekranów i drukarek,
  d) wydruk prac b┼é─Ödnie przygotowanych pod wzgl─Ödem tre┼Ťci,
  e) wydruk prac b┼é─Ödnie przygotowanych pod wzgl─Ödem technicznym, w których nie by┼éy dokonywane korekty przez Sprzedawc─Ö,
  f) akceptacj─Ö przez Klienta plików b┼é─Ödnie przygotowanych do druku i zawieraj─ůcych na przyk┼éad nieprawid┼éowe zastosowanie warstw, zadruk bia┼éym kolorem itp. W przypadku akceptacji takiego pliku nast─Öpuje przekazanie zamówienia do realizacji i nie mo┼╝na przerwa─ç procesu produkcji,
  g) wgrane do systemu pliki graficzne,
  h) opó┼║nienie w realizacji zamówie┼ä wynikaj─ůce z niedostarczenia w terminie przez Klienta poprawnych plików graficznych/materia┼éów, jak równie┼╝ za dostarczenie plików w nieprawid┼éowy sposób lub dostarczenie uszkodzonych plików,
  i) z uwagi na specyfik─Ö maszyn produkcyjnych oraz proces druku dopuszczalne s─ů nast─Öpuj─ůce odchylenia, a zamówienie uznaje si─Ö za wykonane poprawnie:
  – przy falcowaniu i bigowaniu (odchylenie z┼éamu od nominalnej linii jego usytuowania): tolerancja +/- 1 mm,
  – przy krojeniu arkusza na pojedyncze u┼╝ytki: tolerancja +/- 1,5 mm,
  – przy perforacji (odchylenie wykonanej perforacji od nominalnego miejsca jej usytuowania): tolerancja +/- 1 mm,
  – przy pasowaniu kolorów kolejno po sobie nadrukowywanych: tolerancja do 0,2 mm,
  – ró┼╝nice ilo┼Ťciowych zamówionego i dostarczonego Klientowi produktu nieprzekraczaj─ůce do + / – 5% ilo┼Ťci zamówionej,
  – ┼╝adne z opisanych powy┼╝ej odchyle┼ä nie mo┼╝e by─ç podstaw─ů zg┼éoszenia reklamacji, a je┼Ťli zostanie zg┼éoszone, nie zostanie przez Sprzedawc─Ö uwzgl─Ödnione,
  j) wydruk prac zaakceptowanych przez Klienta, a zawieraj─ůcych b┼é─Ödy techniczne lub tre┼Ťciowe,
  k) niedostarczanie poczty e-mail przez serwery pocztowe z powodu blokady antyspamowej lub zainstalowanego na komputerze Klienta innego oprogramowania blokuj─ůcego komunikacj─Ö,
  l) opó┼║nienie lub niedostarczenie przesy┼éki wynikaj─ůce z podania przez Klienta b┼é─Ödnego lub niedok┼éadnego adresu dostawy,
  m) skutki zachowa┼ä osób trzecich, w szczególno┼Ťci za opó┼║nienia w przekazywaniu wp┼éaty przez instytucje finansowe oraz kurierów, przez których realizowana b─Ödzie dostawa produktów do Klienta i szkody przez nich spowodowane,
  n) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nie realizowania zlecenia w przypadku powstania b┼é─Ödu w systemie sprzeda┼╝y internetowej prowadz─ůcego do przek┼éamania ceny lub innych parametrów produktu,
  o) je┼Ťli monta┼╝ produktu zosta┼é wykonany w sposób nieprawid┼éowy, przy zastosowaniu nieprawid┼éowej technologii lub podczas monta┼╝u produkt zosta┼é uszkodzony mechanicznie.

X. Postanowienia końcowe

 1. W zakresie dochodzenia roszcze┼ä i rozpatrywania reklamacji Konsument mo┼╝e skorzysta─ç m.in. z nast─Öpuj─ůcych pozas─ůdowych sposobów:
 2. Sprzedawca jest uprawniony do wprowadzania zmian w Regulaminie ze skutkiem na przysz┼éo┼Ť─ç. Zmiana staje si─Ö skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawc─Ö, który nie mo┼╝e by─ç krótszy ni┼╝ 7 dni od momentu udost─Öpnienia na stronie Sklepu zmienionego Regulaminu, z tym zastrze┼╝eniem, ┼╝e zamówienia rozpocz─Öte przed wej┼Ťciem w ┼╝ycie zmian s─ů realizowane na zasadach dotychczasowych.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie maj─ů przepisy prawa polskiego, a w Kodeksu Cywilnego.
  – Konsument uprawniony jest do zwrócenia si─Ö do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszcz─Öcie post─Öpowania mediacyjnego w sprawie polubownego zako┼äczenia sporu mi─Ödzy Klientem, a Sprzedawc─ů;
  – Konsument uprawniony jest do zwrócenia si─Ö do sta┼éego polubownego s─ůdu konsumenckiego dzia┼éaj─ůcego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygni─Öcie sporu wynik┼éego z zawartej Umowy;
  – Konsument mo┼╝e uzyska─ç bezp┼éatn─ů pomoc w sprawie rozstrzygni─Öcia sporu mi─Ödzy Klientem, a Sprzedawc─ů, korzystaj─ůc z bezp┼éatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji spo┼éecznej, do której zada┼ä statutowych nale┼╝y ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane s─ů przez Federacj─Ö Konsumentów pod bezp┼éatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
 4. Wszelkie pytania dotycz─ůce Regulaminu oraz dzia┼éania Sklepu, jak równie┼╝ zg┼éoszenia nieprawid┼éowo┼Ťci w dzia┼éaniu Sklepu, nale┼╝y kierowa─ç na adres Sprzedawcy podany w Regulaminie i na Sklepu lub drog─ů elektroniczn─ů na adres e-mail: sklep@wydrukujemy.to
 5. S─ůdem w┼éa┼Ťciwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów pomi─Ödzy Klientem, a Sprzedawc─ů jest S─ůd w┼éa┼Ťciwy rzeczowo dla miasta Zielona Góra, a w do Konsumenta dla miejsca zamieszkania powoda.
 6. Regulamin obowi─ůzuje od dnia 26.10.2018 r.